1. Εισαγωγή

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου είναι η επίσημη πολιτική της εταιρίας μας σχετικά με τη συλλογή και χρήση πληροφοριών που αποκτούμε από εσάς. Η παρούσα πολιτική εξηγεί με ποιον τρόπο και για ποιον λόγο η εταιρία μας συλλέγει τα προσωπικού χαρακτήρα δεδομένα σας, με ποιον τρόπο τα χρησιμοποιεί και πώς μπορείτε να ελέγξετε τη χρήση τους από την εταιρεία μας. Η εταιρία μας δεσμεύεται ότι θα τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τη συλλογή και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ότι θα προστατεύει και θα διαφυλάσσει το απόρρητό σας κατά τις συναλλαγές σας με την εταιρεία μας.

2. Αποδοχή

Όταν αποστέλλετε ένα e-mail, χρησιμοποιείτε έναν δικτυακό τόπο της εταιρίας μας ή εγκαθιστάτε, αποκτάτε πρόσβαση ή/και χρησιμοποιείτε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την εταιρία μας, συναινείτε στη συλλογή πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τις λοιπές συμφωνίες που υφίστανται μεταξύ μας. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η χρήση των δικτυακών τόπων ή των προϊόντων της εταιρίας μας από εσάς συνιστά την αποδοχή σας αναφορικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τους Γενικούς Όρους Χρήσης.

3. Είδη συλλεγόμενων πληροφοριών

Η εταιρία μας μπορεί να συλλέγει διάφορες πληροφορίες κατά τη συνήθη πορεία διεξαγωγής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων προσωπικού και μη προσωπικού χαρακτήρα. Παραδείγματος χάριν, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες όπως το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση e-mail, τη διεύθυνση IP σας, όλες σε σχέση με τη χρήση των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών, καθώς και των δικτυακών τόπων της εταιρίας μας από εσάς.

4. Βασικός σκοπός συλλογής πληροφοριών

Η εταιρία μας συλλέγει πληροφορίες κατά την πορεία διεξαγωγής των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της προκειμένου:

α) να διεξάγει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και να σας παρέχει προϊόντα ή/και υπηρεσίες

β) να παρέχει υπηρεσίες μάρκετινγκ και να λαμβάνει σχόλια για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και

γ) να παρέχει πρόσβαση και περιεχόμενα των δικτυακών τόπων με βελτιωμένη αποδοτικότητα και λειτουργικότητα. Χωρίς αυτές τις πληροφορίες, η εταιρία μας ενδέχεται να αδυνατεί να σας παρέχει τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες της ή να ικανοποιεί σε διαρκή βάση τις προσδοκίες σας από αυτή.

5. Με ποιον τρόπο η εταιρία μας συλλέγει πληροφορίες

Η εταιρία μας συλλέγει πληροφορίες με δύο βασικούς τρόπους:

α) απευθείας από εσάς όταν:

β) έμμεσα, παραδείγματος χάριν, μέσω της τοποθέτησης cookies προγραμμάτων περιήγησης ή άλλων μέσων ανάλυσης σε υπολογιστές και συσκευές που χρησιμοποιούνται από εσάς.

Πριν ή κατά τη χρονική στιγμή που συλλέγουμε πληροφορίες, θα λαμβάνουμε εύλογα μέτρα ώστε να σας ενημερώνουμε για την εν λόγω συλλογή και να εφιστούμε την προσοχή σας στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, καθώς και στην Πολιτική για τα Cookies (εφόσον χρησιμοποιούνται αντίστοιχες εφαρμογές) της εταιρίας μας.

6. Με ποιον τρόπο θα χρησιμοποιηθούν οι πληροφορίες σας

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η εταιρία μας μπορεί να χρησιμοποιεί ή να γνωστοποιεί πληροφορίες για τον βασικό σκοπό για τις οποίες συνελέγησαν, όπως εντελώς ενδεικτικά:

α) Την παροχή υπηρεσιών ή/και προϊόντων, συναφείς εργασίες διαχείρισης, τη διεκπεραίωση παραγγελιών που κάνατε, το μάρκετινγκ και ειδοποιήσεις για αλλαγές στις υπηρεσίες ή/και τα προϊόντα μας και γενικά, την τήρηση αρχείων αναφορικά με τη χρήση των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών μας από εσάς, την εγγραφή και τη διαχείριση εργασιών υποστήριξης, την επικοινωνία μαζί σας ή την τήρηση των νομικών μας υποχρεώσεων και

β) οι πληροφορίες μπορούν να κοινοποιηθούν μεταξύ της εταιρίας μας και των συνδεόμενων εταιρικών οργανισμών και να γνωστοποιούνται σε εμπιστευτικό πλαίσιο στα τρίτα μέρη που λειτουργούν ως εργολάβοι, αντιπρόσωποι ή προμηθευτές μας αναφορικά με τους βασικούς σκοπούς της μεταξύ μας συνεργασίας.

Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για έναν σκοπό που σχετίζεται με τον βασικό σκοπό συλλογής πληροφοριών, καθώς και σε περιπτώσεις που ένας συνηθισμένος άνθρωπος θα ανέμενε εύλογα να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες κατά αυτόν τον τρόπο.

Όπου παρέχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εμάς αναφορικά με ένα άλλο πρόσωπο, εγγυάστε ότι έχετε τη σχετική άδεια για να το πράξετε και ότι θα ενημερώσετε το εν λόγω πρόσωπο σχετικά με την ταυτότητά μας, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε τα δεδομένα του και ότι μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα.

7. Γνωστοποίηση πληροφοριών

Οι πληροφορίες σας θα γνωστοποιούνται σε πρόσωπα εκτός της εταιρίας μας μόνο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή όπως αλλιώς σας ανακοινώνεται κατά τον χρόνο συλλογής των πληροφοριών. Η εταιρία μας μπορεί να γνωστοποιεί τις πληροφορίες σας όπου:

α) έχουμε εύλογες υποψίες ότι απειλείται η υγεία ή η ασφάλειά σας ή η υγεία ή η ασφάλεια του κοινού

β) έχουμε εύλογες υποψίες για συμμετοχή στο παρελθόν, στο παρόν ή ενδεχομένως στο μέλλον σε παράνομες δραστηριότητες και ότι η γνωστοποίηση των πληροφοριών σας είναι απαραίτητη συνιστώσα της έρευνάς μας ή της καταγγελίας του θέματος στις αρμόδιες αρχές ή/και

γ) όπου η εν λόγω χρήση ή γνωστοποίηση επιβάλλεται ή επιτρέπεται από τον νόμο (παραδείγματος χάριν, στο πλαίσιο μιας κλήτευσης, ενός εντάλματος ή άλλη δικαστικής εντολής ή νομικής διαδικασίας).

8.Πνευματική Ιδιοκτησία

Νόμιμη Δικαιούχος  της παρούσας ιστοσελίδας   https://gamemart.gr/ μέσω της οποία λειτουργεί το παρόν ηλεκτρονικό της κατάστημα είναι η Πετάσης Δημήτριος Πέτρου Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο λογισμικό καθώς και στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανήκουν στην Εταιρεία και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα.

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, των διακριτικών τίτλων, σημάτων, ονομάτων χώρου, εικόνων, ευρεσιτεχνιών, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, κάθε είδους αρχείου κ.λπ.. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων (προμηθευτών, εισαγωγέων, κατασκευαστών, αντιπροσώπων κλπ.) με δικαίωμα χρήσης από την Εταιρεία, και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Δεν παρέχεται σε οποιονδήποτε Χρήστη οποιαδήποτε άδεια ή συγκατάθεση χρήσης, με κανένα τρόπο, των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, επωνυμίας και άλλων διακριτικών γνωρισμάτων της Εταιρείας ή των τρίτων. 

Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε να χρησιμοποιεί πλαίσια ή τεχνικές πλαισίου για να περιβάλλει οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, λογότυπο ή άλλη ιδιοκτησιακή πληροφορία (συμπεριλαμβανομένων βίντεο, εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής) της ιστοσελίδας και των συνδεδεμένων εταιρειών της χωρίς σχετική έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. Δεν επιτρέπεται σε οποιονδήποτε να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε «μετα-ετικέτες» ή οποιοδήποτε άλλο «κρυφό κείμενο» με βάση επωνυμίες ή εμπορικά σήματα της Εταιρείας ή συνδεδεμένων εταιρειών της χωρίς έγγραφη σχετική  συγκατάθεση της Εταιρείας. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, η περιορισμένη άδεια χρήσης της ιστοσελίδας που έχει παραχωρήσει η Εταιρεία παύει να ισχύει.

Η εμφάνιση και προβολή του περιεχομένου της ιστοσελίδας δεν νοείται ως μεταβίβασή ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης του. Ο Χρήστης δικαιούται να αποθηκεύει, εκτυπώνει και εμφανίζει το διαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική του χρήση. Απαγορεύεται η δημοσίευση, διαχείριση, διανομή, ολική ή μερική αντιγραφή,  μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, πώληση ή εμπορική χρήση, τροποποίηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο, σε οποιαδήποτε μορφή, της παρούσας ιστοσελίδας ή μέρους αυτής ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε καταλόγων, περιγραφών, φωτογραφιών ή τιμών προϊόντων, οποιαδήποτε παράγωγη χρήση της παρούσας ή του περιεχομένου της, οποιαδήποτε λήψη ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμών για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή οποιαδήποτε χρήση εργαλείων εξόρυξης δεδομένων, robot ή παρόμοιων εργαλείων συλλογής και εξαγωγής δεδομένων ή η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο της ιστοσελίδας.

Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τροποποίηση, μετάφραση, αποσυμπίληση, ανακατασκευή ή η δημιουργία παράγωγων έργων με χρήση οποιουδήποτε λογισμικού ή συνοδευτικής τεκμηρίωσης παρέχει η Εταιρεία ή οι λοιποί αδειούχοι περιεχομένου της παρούσας.

Οι φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζονται τα προϊόντα της ιστοσελίδας μπορεί να αποκλίνουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή, μέγεθος, χρωματισμό και εν γένει εικόνα των πωλούμενων προϊόντων. Η Εταιρεία  ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση απόκλισης της φωτογραφικής απεικόνισης του προϊόντος από την πραγματική του εικόνα, ενώ επιφυλάσσεται ρητά ως προς τυχόν λανθασμένη αναγραφή τιμής από παραδρομή που οφείλεται σε ανθρώπινο ή τεχνικό παράγοντα.

9. Πηγές τρίτων μερών

Ο δικτυακός τόπος ή άλλο υλικό της εταιρίας μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς δικτυακούς τόπους που βρίσκονται στην κυριότητα και διαχείριση τρίτων μερών, οι οποίοι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Μόλις απομακρυνθείτε από τις ιστοσελίδες της εταιρίας μας, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει πλέον και η εταιρία μας αποποιείται κάθε ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου που εφαρμόζουν τα εν λόγω τρίτα μέρη ή για το περιεχόμενο που παρέχουν. Θα πρέπει πάντοτε να εξετάζετε τις πολιτικές απορρήτου όλων των τρίτων μερών με τα οποία έρχεστε σε επικοινωνία.

10. Διασυνοριακή διαβίβαση, ασφάλεια και αποθήκευση

Αποκτώντας πρόσβαση σε έναν δικτυακό τόπο της εταιρίας μας ή εγκαθιστώντας, αποκτώντας πρόσβαση ή χρησιμοποιώντας τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες της εταιρίας μας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου έχουμε συμφωνήσει στο πλαίσιο μιας σύμβασης τη διατήρηση των εν λόγω πληροφοριών εντός μιας συγκεκριμένης χώρας ή περιοχής, συμφωνείτε και συναινείτε στη διασυνοριακή διαβίβαση πληροφοριών ή/και δεδομένων. Η εταιρία μας χρησιμοποιεί ή πιθανόν να χρησιμοποιεί σε μελλοντικό χρόνο τρίτα μέρη, όπως τις υπηρεσίες cloud της Amazon (AWS) και της Microsoft, για την αποθήκευση των e-mail, των βάσεων δεδομένων και των συστημάτων της και την Google για την παροχή υπηρεσιών ανάλυσης. Οι πάροχοι αυτοί είναι γενικότερα εγκατεστημένοι στην Αυστραλία, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή/και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η εταιρία μας χρησιμοποιεί εύλογες, από εμπορικής σκοπιάς, φυσικές, διοικητικές και τεχνικές δικλείδες ασφαλείας για να διατηρήσει την ακεραιότητα και την ασφάλεια των πληροφοριών βάσει των οποίων μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα ενός ατόμου όπως, μεταξύ άλλων, ασφαλή δίκτυα δεδομένων που προστατεύονται από τοίχο προστασίας και συστήματα προστασίας κωδικών πρόσβασης τα οποία ανταποκρίνονται στα συνήθη πρότυπα του κλάδου. Η μετάδοση δεδομένων στο Διαδίκτυο ενδέχεται να μην είναι ασφαλής και επομένως, μεταδίδετε όλες τις πληροφορίες με δική σας ευθύνη. Άμα τη λήψει της μετάδοσής σας, η εταιρία μας καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίζει την ασφάλεια των μεταδιδόμενων πληροφοριών στα συστήματά μας. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τη διατήρηση του απορρήτου των κωδικών πρόσβασης ή/και των στοιχείων λογαριασμού σας και προκειμένου να διασφαλίζετε ότι τα συστήματά σας είναι ενημερωμένα και εφαρμόζουν μέτρα κατά των ιών και άλλα μέτρα προστασίας.

11. Υπεύθυνοι επικοινωνίας, πρόσβαση και διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η εταιρία μας δεσμεύεται ότι θα τηρεί ακριβείς, συναφείς και δέουσες πληροφορίες για τους πελάτες μας και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ή/και να ζητάτε πρόσβαση στις πληροφορίες σας μέσω του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων μας ως εξής:

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων : Δημήτριος Πετάσης

Οδός/ αριθμός: Αναπαύσεως 39  

Πόλη/χώρα: Δραπετσώνα, Ελλάδα

Τηλέφωνο: 0030 6943586003

E-mail: dpetasis@gmail.com

Η εταιρία μας θα εξετάζει το αίτημά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας απορρήτου και θα σας παρέχει πρόσβαση σε ένα αντίγραφο των πληροφοριών που διατηρεί σχετικά με εσάς, επιτρέποντάς σας να ασκήσετε τα δικαιώματα της πρόσβασης, ένστασης στην επεξεργασία τους, ένστασης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία προφίλ, περιορισμού της επεξεργασίας τους, φορητότητας, διόρθωσης ή και διαγραφής δεδομένων των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον ευρωπαικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 Γενικός Κανονισμός Προστασίας (GDPR), εκτός εάν:

Εάν σας αρνηθούμε την πρόσβαση στις πληροφορίες, κατόπιν αιτήματός σας θα παράσχουμε αιτιολόγηση της εν λόγω άρνησης. Για λόγους ασφαλείας, η εταιρία μας δεν θα γνωστοποιεί ευαίσθητα στοιχεία ασφαλείας όπως, μεταξύ άλλων, ονόματα χρήστη, κωδικούς πρόσβασης ή στοιχεία πιστωτικών καρτών.

12. Παράπονα

Εάν έχετε παράπονα σχετικά με την Πολιτική απορρήτου μας ή τη συλλογή, χρήση ή διάθεση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, πρέπει να απευθύνετε τα παράπονά σας στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (βλ. στοιχεία επικοινωνίας πιο πάνω). Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων θα εξετάσει το παράπονό σας και θα επιχειρήσει να βρει λύση. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα αυτού του ελέγχου, μπορείτε να ζητήσετε τη διερεύνηση του παραπόνου σας από ένα ανεξάρτητο πρόσωπο ή αρχή.

12. Αλλαγές στην Πολιτική απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική απορρήτου ενδέχεται να αναθεωρείται κατά καιρούς χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση και οι εν λόγω αναθεωρήσεις θα αναφέρονται στην πιο πάνω ανακοίνωση περί «τελευταίας τροποποίησης». Επισκεφθείτε ξανά αυτήν τη σελίδα για να ενημερώνεστε σχετικά με τυχόν αλλαγές. Συνεχίζοντας τη χρήση του δικτυακού τόπου δηλώνετε τη συμφωνία σας με την παρούσα Πολιτική απορρήτου και οποιεσδήποτε αναθεωρήσεις αυτής στο μέλλον.